ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

cert-1
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-2
cert-3
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-4
ਪੇਟੈਂਟ-1
ਪੇਟੈਂਟ-2
ਪੇਟੈਂਟ-3
ਪੇਟੈਂਟ-4
ਪੇਟੈਂਟ-5
ਪੇਟੈਂਟ-6
ਪੇਟੈਂਟ-7
ਪੇਟੈਂਟ-8
ਪੇਟੈਂਟ-9
ਪੇਟੈਂਟ-10